බාලක බාලිකා පාසල් අහෝසිකර ඒවා මිශ්‍ර පාසල් බවට පත්කළ යුතුයි - ආණ්ඩුකාර ධම්ම

Wednesday, September 11, 2019 0 Comments


අප ජීවත් වනුයේ බොහෝ ආධ්‍යාත්මික සබඳතා මැරුණු සමාජයක බවත්, මෙය අප නැවත සකස්
කළයුතු බවත් සබරගමු පළාත් ආණ්ඩුකාර ධම්ම දිසානායක මහතා පැවසීය.ඒ මහතා මේ බව සඳහන් කළේ
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News