විශ්වාසය දෙදෙනාට රකින්න බැරිනම් ඒ ආදරේ රඳා පවතින්නේ නැහැ -ශලනි

Tuesday, September 03, 2019 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News