දඩබිමක් වූ රට නැවත වැඩබිමක් කළ හැකියි - මහින්ද රාජපක්ෂ

Monday, September 09, 2019 0 Comments

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණු රජයක් යටතේ සැබෑ වින්දිතයන්ට යුක්තිය ඉටු කිරීම හරහා දඩබිමක්ව ඇති රට නැවත වැඩබිමක් කළ හැකි බවට තමන් විශ්වාස කරන බව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණු නායක, විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා පැවසීය.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News