සුරක්ෂිතතාවය වෙනුවෙන් කලුවර කාමරයක රඳවන නේපාලයම වැඳුම් පිදුම් කරන පුංචි දෙවඟන

Sunday, September 08, 2019 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News