අපි දෙන්නා තුන්දෙනෙක් වෙන්න කලින් සමරන අවසන් උපන්දිනය මේ -අකිල ධනුද්දර පිය පදවියට

Thursday, September 12, 2019 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News