ළඟදීම දවසක ජයටම පවත්වන්න යන රාජපක්ෂ පවුලේ අන්තිම විවාහ උත්සවය

Monday, September 09, 2019 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News