සාක්කුවට වැටුණ වාසුගෙන් ගෝඨට උම්මා එකක් (සති අන්තයේ කාටූන්-සැප්7-8)

Sunday, September 08, 2019 0 Comments


  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News