මැදි වියේ අභ්‍යන්තර හා බාහිර උපාධිධාරීන් 4667ක් රජයට බඳවා ගැනීමට රනිල් ට ඕනලු

Wednesday, September 11, 2019 0 Comments


දැනට පුරප්පාඩුවී ඇති උපාධිධාරී අභ්‍යාසලාභී තනතුරු 4667ක් සඳහා වයස අවුරුදු 45 සීමාවේ ආසන්නයේ
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News