හදිසි නීතිය ඉවත්කිරීමෙන් NTJ හා JMI ත්‍රස්ත තහනම ඉවත් නොවන බව රජය දන්වයි

Sunday, August 25, 2019 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News