කොටි සංවිධානයට පන දෙන බව කියන පලෛයි දොස්තර

Thursday, August 29, 2019 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News