නරුමයෙකුගේ කඩු පහරින් මියගිය දරුවන්ගේ දේහය ලඟ වැළෙපින් මව කියු සංවේදී කතාව

Saturday, August 31, 2019 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News