ලිට්‍රෝ නඩුවෙන් ගාමිණී සෙනරත් නිදහස්

Thursday, August 08, 2019 0 Comments

 ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගමට අයත් රුපියල් මිලියන 500ක මුදලක් සාවද්‍ය පරිහරණය කළ බවට ස්ථිර ත්‍රිපුද්ගල මහාධිකරණය හමුවේ නීතිපතිවරයා පැවරු නඩුවෙන් හිටපු ජනපති කාර්යය මණ්ඩල ප්‍රධානී ගාමිණී සේදර
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News