තම නැන්දම්මා බිරිය හා දරු දෙදෙන පිළිස්සී මියගිය පසුව තනිවූ සුසන්ත ඉතිරිවූ පුතු සමග සසුනට

Thursday, August 15, 2019 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News