ජනපතිවරණයෙදි අපට ඉන්නෙ සැමියයි බිරියයි විතරක් ඉන්න පක්ෂ නෙමේ - හිරුණිකා

Tuesday, August 27, 2019 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News