ගල්කිස්ස සිට කළුතර දක්වා මුහුදු වෙරළේ තෙල් තට්ටුව පිළිබඳ පරීක්ෂණ

Friday, August 09, 2019 0 Comments

ගල්කිස්ස සිට කළුතර දක්වා මුහුදු වෙරළේ ඇති තෙල් තට්ටුව සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ ආරම්භ කර ඇති බව
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News