නිපන්දුවටත් තෙවැනි විනිසුරු?

Thursday, August 08, 2019 0 Comments

ක්‍රිකට් පිටියේ නිපන්දු විනිශ්චය කිරීම සඳහා තෙවැනි විනිසුරුටත් අවස්ථාවක් ලබාදීමට අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් ආයතනය (අයි.සී.සී) පියවර ගෙන ඇත. එහිදී යම් පන්දු යවන්නෙකු නිපන්දුවක් යැවූ විට සිටියේ විනිසුරු එය සංඥා නොකළහොත්, වහාම අදාළ විනිසුරුට ඒ සම්බන්ධව දැනුම්දීමට තෙවැනි විනිසුරුවරයාට අවස්ථාව
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News