බෝම්බ ගහන්න ඉඩදීලා ත්‍රස්තයින් ඇල්ලුවාට ජනපතිට ඉන්ටර්පෝල් සම්මාන (බ්‍රහස් කාටූන්)

Thursday, August 29, 2019 0 Comments


  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News