සිඟිති මල්ලිව උරයේ තබාගෙන සිඟමනේ ගිය දැරිය පිලිපිනයේ තරුවක් වූ හැටි

Friday, August 30, 2019 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News