සවුදි කාන්තාවන්ට තනි තීරණයට සංචාරය කිරීමේ නිදහස හිමිවේ

Friday, August 02, 2019 0 Comments

මේ දක්වා සවුදි අරාබියේ කාන්තාවන්ට පනවා තිබුණ නීති රැසක් ලිහිල් කිරීමට අද (2) සිකුරාදා සවුදි රජය තීරණය කර තිබේ. ඒ අනුව කාන්තාවන්ට තනි තීරණයට විදෙස් ගතවීමේ අයදුම් කිරීමේ නිදහස හිමිව ඇති
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News