ගෘහස්ථ විදුලි මීටරය වෙනුවට පෙර ගෙවුම් මීටරයක්

Wednesday, August 07, 2019 0 Comments

ගෘහස්ථ විදුලි මීටර් වෙනුවට පෙර ගෙවුම් විදුලි මීටරයක් ඉදිරියේදි විදුලි පාරිභෝගිකයන් වෙත හඳුන්වාදෙන බව විදුලිබල බලශක්ති සහ ව්‍යාපාර සංවර්ධන ඇමැති රවි කරුණානායක පවසයි. නව පෙරගෙවුම් විදුලි මීටර්
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News