කිරෙන් බැද්දත් කොබෙයියා තෙලෙන් බැද්දත් කොබෙයියා (අඟහ කාටූන්)

Tuesday, August 13, 2019 0 Comments


  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News