පුද්ගලික ආයතනයක් සිසුන්ගේ පුද්ගලික ලිපි කසල ගොඩට දැමීමෙන් අනවශ්‍ය ඇමතුම් ඇවිත්

Saturday, August 03, 2019 0 Comments

වවුනියාවේ පෞද්ගලික අධ්‍යාපන ආයතනයක් විසින් ඔවුන්ගේ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ගේ පෞද්ගලික ලිපි ගොනු හා තවත් පෞද්ගලික විස්තර ඇතුළත් ලියවිලි කසළ ගොඩවල් වල දමා තිබීම පිළිබඳ 29 දා පොලීසියට පැමිණිලි කොට තිබේ.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News