හමුදා මූලස්ථානයේ කුටියක වෙඩිතබාගත් අමුතු ආදරවන්තයා මගේ ආදරය හෙට බලාගන්න පුලූවන් කියලා

Thursday, August 22, 2019 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News