පැරෂුටය දිගහැරුනේ නැති නිසා අවාසනාවන්ත ලෙස සමුගත් කුමාරසිරි

Wednesday, August 21, 2019 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News