රාජ්‍ය සේවකයින්ට සිකුරාදාට අදින්න බතික් ඇදුමක්

Friday, August 30, 2019 0 Comments

https://www.gossiplankanews.com/2019/08/bathik-dress-on-gov-friday.html#more
දිරියේදී රාජ්‍ය සේවකයින්ට සිකුරාදා දිනයේ බතික් ඇදුමින් සැරසී පැමිණීම අනිවාර්ය කිරීමට ප්‍රාථමික කර්මාන්ත සහ සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍ය දයා ගමගේ
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News