කටුනායක අලුත් පර්යන්තයෙන් ගුවන් මගීන් ලක්ෂ 90කට ඉඩ

Thursday, August 08, 2019 0 Comments

ගුවන් මගීන් මිලියන නවයකට පහසුකම් සැලසෙන පරිදි ඉදිකරන කටුනායක ගුවන්තොටුපළ නව ගුවන් පර්යන්තයේ කටයුතු ලබන නොවැම්බර් මාසය පමණ වනවිට අවසන් කරන බව ගුවන්තොටුපළ හා
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News