නෙළුම් කුලුනෙන් මිලියන 5475 ක් රජයට අහිමි වෙලා

Friday, August 09, 2019 0 Comments

නෙළුම් කුලුන පිහිටි ඉඩම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියෙන් නිසි ආකාරයට පවරා නොගැනීමත්, ඉදිකිරීම සම්බන්ධයෙන් වගකිවයුතු ආයතන නිසි කාලයට තීරණ නොගැනීම හා කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් සිදුකරන ලද ප්‍රමාදකිරීම් නිසාත් ඇස්තමේන්තුගත
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News