නිවාස අධිකාරියේ නිලධාරීන් 32ක් පැන්ෂන් ගියත් රස්සාවේ

Thursday, August 08, 2019 0 Comments

ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ වයස අවුරුදු 60 ඉක්ම වූ නිලධාරින් 32 කට ලබා දී ඇති නනතුරු සදහා අනුමැතිය ලබාදීම කැබිනට් මණ්ඩලය ප්‍රතික්ෂේප කර තිබේ.  ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරීයේ කලක්
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News