අජන්තා වසර 20 ට පසු ජනාධිපතිවරණයට කාන්තා නියෝජනයක් වන්නේ කෙසේද?

Friday, August 30, 2019 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News