2009 - 2019 දක්වා ශ්‍රී ලංකන් කෝටි 24,000ක් පාඩුයි - කෝප් කමිටුවේදී හෙළිවේ

Thursday, August 22, 2019 0 Comments


ශ්‍රී ලංකන් සමාගමේ ගුවන්යානා ඇණිය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම සහ 2013 හා 2014 වර්ෂවල එළඹ තිබූ A 350-900 ගුවන්යානා 08ක් අත්පත් කරගැනීමේ ගිවිසුම අවසන් කිරීමේදී පමණක් ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන 115.77ක් හෙවත් රුපියල් මිලියන 17,058.1ක් වැනි අතිවිශාල වන්දි මුදලක් ගිගෙවීමට සිදුවීම මගින් රටේ
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News