සාලින්දගෙන් හිස්වූ ආසනය ගන්න 19 ක් පොරකනවා - චන්ද්‍රිකා ඉල්ලූ කතාව කෙප්පයක් - අමරවීර

Friday, August 23, 2019 0 Comments


කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් හිටපු මන්ත්‍රී සාලින්ද දිසානායකගේ අභාවයෙන් හිස්වූ ආසනයට ජාතික ලැයිස්තුවේ ශාන්ත බණ්ඩාර මන්ත්‍රීවරයා පත්කිරීමෙන් පසු හිස් වූ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධුරයට පත්වීම සඳහා දහනව
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News