අධික වේගයෙන් ගමන් ගන්නා බස් රථ ගැන 1955ට කියන්න

Thursday, August 08, 2019 0 Comments

අධික වේගයෙන් ගමන් ගන්නා බස් රථ පිළිබඳ 1955 දුරකථන අංකයට ජනතාව පැමිණිලි ඉදිරිපත් කළ හැකි බව ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව සඳහන් කරයි.  අදාළ වරද සිදු කරන බස් රථ රියදුරුගේ සේවය මාස
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News