මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ කෝටි 120ක් අතුරුදන් බව රවී සොයාගනී

Wednesday, August 28, 2019 0 Comments

නිවාස ඉදිකිරීම් හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යංශය යටතේ පවතින මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලට අයත් රුපියල් කෝටි 120 ක පමණ මුදලක් අතුරුදන්ට ඇතැයි කියන සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක්
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News