රත්නපුර - ඇඹිලිපිටිය මාර්ගයේ රිදීවිටදී සිදුවූ ටිපර් අනතුර CCTV

Sunday, July 07, 2019 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News