ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය ජයග්‍රහණය කරනු ඇත්තේ කවර රටද? (මත විමසුම)

Saturday, July 13, 2019 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News