මම ජනපතිට කියන්නේ ’වෙන්ඩ මැන්ඩෙලා’ කියලයි – හිරුණිකා

Friday, July 12, 2019 0 Comments


තමන් ජනපති යැයි පාර්ලිමේන්තු කථාවේ සිදුකළත් හැන්සාඩ් වාර්තාවෙන් එය ඉවත් කරන. හෙයින් තම කථාවේදී ජනපති වෙනුවට ‘වෙන්ඩ මැන්ඩෙලා’ යනුවෙන් පවසමින් තම කථාව සිදුකරන බව පාර්ලිමේන්තු
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News