රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ විදේශ පාඨමාලා වලට මින්පසු රජයෙන් සල්ලි නෑ

Wednesday, July 03, 2019 0 Comments

රාජ්‍ය නිලධාරීන් විදේශ පුහුණු පාඨමාලා සඳහා සහභාගී වීමේදී මහා භාණ්ඩාගාරය මගින් ලබා දෙන මුල්‍ය ප්‍රතිපාදන නතර කර තිබේ.  කෙටි කාලීන පාඨමාලා සඳහා රාජ්‍ය නිලධාරින් විදේශගත වීමේදී ඔවුන්ගේ ගුවන්
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News