කුරුණැගල වැවේ ජලය හිඳී ඉපැරණි මුරගල් මතුවෙයි

Wednesday, July 10, 2019 0 Comments


වයඹ පළාතට පවතින වියළි කාලගුණික තත්වය හේතුවෙන් කුරුණෑගල වැවේ ජලය. අඩුවීමෙන් ඉපැ‍රණි මුර ගල් දෙකක් කොටස් මතුව තිබේ.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News