දෙරණ සිනමා උළෙලේ පුටු හුටපටේ ගැන දූලීකා දැන් කියන කතාව

Thursday, July 04, 2019 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News