මැයි මාසේ පන්නන්න අමාරුයි කියලා මගේ හඳහනේ තිබුනා - චම්පා කල්හාරි

Friday, July 05, 2019 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News