ඒස් ඇඹිලිපිටිය බලාගාරයෙන් විදුලිය මිලට ගැනීම දූෂිත ගනුදෙනුවක්

Saturday, July 13, 2019 0 Comments

ඒස් ඇඹිලිපිටිය බලාගාරයෙන් විදුලිය මිලට ගැනීමේ ගනුදෙනුව දූෂිත බවට පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව පවා අනාවරණය කොට ඇති හෙයින් එම දූෂිත ගනුදෙනුව වහා විගණකාධිපති විමර්ශනයට ලක්කොට කඩිනමින් ඒ පිළිබඳ වාර්තාවක් නිකුත් කරන්නැයි “දූෂණ විදුනෙතින්" සංවිධානයේ ලේකම් ඉන්ජිනේරු අනිල් රණසිංහ පවසයි.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News