වෛද්‍ය සාෆි නිදහස් වන ලකුණු-සාෆි නිර්දෝශී-අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව දන්වයි

Friday, July 05, 2019 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News