විමුක්ති කුමාරතුංග මහචාර්ය කාලෝගේ මිනිපිරිය තාරියා සමග නැටූ හැටි

Friday, July 05, 2019 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News