තාත්තා කෙනෙකුට පාසලට යන්න බැහැ හමුදාවෙන් වෙඩි තියලා මරනවා – මහින්ද රාජපක්ෂ

Sunday, July 07, 2019 0 Comments

පාසලකට යන පියෙකුට පවා හමුදාව විසින් වෙඩි තබා මරා දමන්නේ යැයි මහින්ද රාජපක්ෂ
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News