ලස්සන විත්රක් තිබුණාම නිළියක් වෙන්න පුළුවන් ටික දවසයි - රිතු ආකර්ෂා

Thursday, July 04, 2019 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News