ගමේ අය හා සිකියුරිටි සමග සිසුන් පැටලී රුහුණු සරසවියේ තුන්කොන් ගැටුමක්

Thursday, July 11, 2019 0 Comments

රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයේ වැල්ලමඩම සංකීර්ණයේ සිසුන්, ගම්මුන් හා ආරක්ෂක අංශ නිලධාරීන් අතර උද්ගත වී ඇති ගැටුම්කාරී වාතාවරණය හේතුවෙන් වැල්ලමඩම විශ්වවිද්‍යාල සංකීර්ණයේ මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය පීඨය, විද්‍යා පීඨය, කළමනාකරණ හා මූල්‍ය පීඨය, ධිවර හා තාක්ෂණ විද්‍යා පීඨය, පශ්චාත් උපාධි යන පීඨවල
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News