තරුණ ජීවිත දහස් ගණනක් වනසන කුඩු මුදලාලිලා එල්ලා මරන්න-මරු සිරාගේ බිරිඳ කියයි

Tuesday, July 09, 2019 0 Comments

"අනුන්ගෙන් සල්ලි අරගෙන නැතිබැරී  මිනිසුන්ට දිලා. බඩගින්නට පිළියමක් සොයමින් සිටියදී, ඊට විරුද්ධ වූ දෙදෙනකු මගේ මහත්තයා මරන්න ආවා. මහත්තයා ඒ අය මැරුවා. ඒ වරදට සිරිපාල එදා එල්ලුම් ගහට නියම
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News