වසර තුනකට වැඩි සේවා කාලයක් ඇති ගුරුවරුන්ට එම පාසලටම දරුවන් ඇතුළත් කර ගැනීමට වරම්

Thursday, July 11, 2019 0 Comments

තමන් සේවය කරන ජාතික පාසලේ වසර තුනකට වැඩි සේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කර ඇති සියලු ගුරුවරුන්ට එම පාසලටම සිය දරුවන් ඇතුළත් කර ගැනීමට අවස්ථාව ලබාදීමට කඩිනමින් පියවර ගන්නා ලෙස
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News