වැටුප් වැඩීවීම් කළත් අර්ධ රාජ්‍ය-සංස්ථා සේවකයින්ට නොලැබීම අසාධාරණයිලු

Monday, July 08, 2019 0 Comments


රාජ්‍ය සේවකයින්ට මේ මාසයේ සිට ලබාදෙන රුපියල් දෙදහස් පන්සීයේ වැටුප් වැඩි වීම, අර්ධ රාජ්‍ය හා සංස්ථා මණ්ඩල සේවකයන්ට ලබානොදෙන බවත්, එබැවින් රාජ්‍ය සේවකයන් ලක්‍ෂ පහකට අධික පිරිසකට
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News