හදිසියේ රෝගාතුරවූ සම්බන්ධන් රෝහලේ

Tuesday, July 09, 2019 0 Comments


හදිසියේ ඇතිවූ රෝගාබාධ තත්වයකට ප්‍රතිකාර ගැනීම සඳහා හිටපු විපක්ෂ නායක
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News